Let’s mend our ways and save mangroves

Huvadhoo Aid conducted mangrove cleaning and tree planting event on 26 July 2020, under the theme “A safe, clean, healthy and sustainable environment is necessary for the full enjoyment of human rights and freedom” as one of the actives to be conducted for celebrating Independence Day & International Mangrove Day.

grpop pic

The event ”Let’s mend our ways and save mangroves ”, = was conducted in collaboration with Hoandedhoo Island Development Society – HIDS, Hoadedhoo Sports,
G. DH. Hoandedhdhoo Health Centre, Hoan’dedhdhoo Community Center, South Huvadhoo Partnership, Maldives Youth Action Network, HED Maldives Cooperative Society and SUN SHADE Volunteers Maldives. Moreover, Hoadedhdhoo School joined the event with participation of teachers and management. It was successful event conducted with total 24 participants from NGOs and government institution based in Hoadedhoo.

Advertisement

Let’s mend our ways and save mangroves

We are conducting mangrove cleaning event ”Let’s mend our ways and save mangroves ”, on 26th July 2020, 9:30 to 12:30, in Hoadedhoo, in partnership with Hoandedhoo Island Development Society – HIDS, Hoan’dedhdhoo Community Center, G. DH. Hoandedhdhoo Health Centre, Hoadedhoo Sports, Maldives Youth Action Network, South Huvadhoo Partners and SUN SHADE Volunteers Maldives, to celebrate independence day 2020.

Mangrove Poster

A safe, clean, healthy and sustainable environment is necessary for the full enjoyment of human rights and freedom

For registration and more detailed information of the event, please contact, Event Coordinator Sabah Saeed (Phone; 9515588)

ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮންޓްލައިން (ވީ.އެފް.އެލް) ގެ ދަށުން ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ޔޫޕިޔަން ކޮމިޝަންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީގައި ގްލޯބަލް ނެޓްވޯކް އޮފް ސިވިލް ސޮސައިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރިޑަކްޝަންއާއި ގުޅިގެން މިޖަމްއިއްޔާއިން “ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮންޓް ލައިން” ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ 4 ސަރަހައްދަކުން 15 ރަށެއްގައި ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން އާއި ގުޅޭ ސާވޭއެއް ކުރުމާއި، މިދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތެއް އެއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިންގަން ޖެހޭ ސާވޭގެ މަސައްކަތް ނިމި ސާވޭގެ ރިޕޯޓުމިހާރުވަނީ އެކުލާފައެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސާވޭކުރި ކޮންމެ ރަށެއްގައި، ސާވޭގެ ނަތީޖާއިން ފާގަވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލަތަކެއް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޔުނީ އެކްޝަންނެން ނުވަތަ ކުޑަ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި

ހއ. ދިއްދޫ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

ށ. މަރޮށި

ނ. ހޮޅުދޫ

ރ. އަލިފުށި

ތ. ތިމަރަފުށި

ލ. ގަން

މ. ކޮޅުފުށި

ގއ. ވިލިނނގިލި

ގދ. މަޑަވެލި

ގދ. ވާދޫ

ގދ. ގައްދޫ

ގއ. ގެމަނަފުށި

ސ. ފޭދޫ

ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮންޓް ލައިން މަޝްރޫއުގެ ޕާޓުނަރުންނާއި ގުޅިގެން މަތީގައިވާ ރަށްރަށުގައި ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަން ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިގޮތުން މަތީގައިވާ ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލްތަކާއި، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ، މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތައް އަދި ކޯޕަރޭޓިވެސް ސޮސައިޓީތަކުން ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަން ހިންގުމަށް އެދި 22 ޖުލައި 2020 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެމެވެ. ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަތަކަށް ވިޔުސް ފްރޮމް ދަ ފްރޮޓްލައިން އިން ޚަރަދުކުރެވޭނީ ކޮންމެ ރަށަކަށް ގިނަވެގެން 15،000 ރުފިޔާއެވެ. ގިނަފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަން ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރުމައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 7662474 އަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ admin@huvadhooaid.org

އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ .

.ކޮމިޔުނިޓީ އެކްޝަން ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފޯމު

https://hadmaldives.files.wordpress.com/2020/07/vfl-expression-of-interest-form.docx

South Asian CSOs released joint statement calling for Robust Actions to Manage COVID-19 Crisis in South Asia

In order to address the issues and challenges regarding the COVID 19 crisis, we CSOs of South Asia jointly release this statement to draw the attention of Governments of South Asia, international communities and to affirm COVID19 response and recovery actions inclusive, participatory, accountable and right based.

The joint statement call for following actions to respond COVID 19 Crisis

  • Follow Human Rights Principles for COVID-19 response and recovery
  • Make SAARC COVID19 Emergency Fund effective
  • Establish inclusive mechanisms at national, province and local level
  • Demonstrate dynamic political leadership
  • Prevent further spread of infection to citizens
  • Ensure transparency when responding COVID 19
  • Protect the older people and highly vulnerable communities from virus
  • Protect and incentivize frontline health workers
  • Cover all COVID-19 medical expenses Continue reading →

CALL FOR APPLICATIONS: IMPLEMENTING VIEWS FROM FRONTLINE (VFL) 2019 AS PARTNER ORGANISATIONS

vfll

What is Views from the Frontline?

Views from the Frontline (VFL) remains the largest independent global review of disaster risk reduction at the local level. In 2009, GNDR launched this ground-breaking global monitoring initiative that involved the mobilisation of over 500 organisations across 69 countries to lead a participatory local monitoring process measuring the progress of UN and governments in strengthening community resilience. In 2011, GNDR was awarded a UN Sasakawa “Letter of Commendation” in relation to VFL for shifting the emphasis of global DRR policy dialogue on the need to close the implementation gap between national policies and local practices. Building on this success, VFL was implemented worldwide again in 2011 and 2013 and has gathered to date the views of more than 85,000 stakeholders across 129 countries. Continue reading →

JOCV Volunteer arrives on Hoadedhdhoo

JOCVEarlier this week, Koji joined Huvadhoo Aid in the capacity of agriculture consultant. Originally from Japan, Koji has previously spent around a year in Fuvamulah in a similar role. He will be staying in Hoadedhdhoo for 6 months, during which time he will mainly be working alongside local farmers to help them maximise their yields and develop better farming practises. This work will mostly be done through surveying, using his own insight along with interviews with local farmers, and will culminate in a comprehensive report and a workshop to which all farmers on the island will be invited. Other duties include providing information at the office and taking orders from farmers for supplies, conducting agriculture classes at Hoan’dedhdhoo school, working administration at the office, and operating a Japanese language course for any interested local people. We wish Koji the best of luck on his placement, and are sure he will be of great benefit to the community.

Workshop on promoting Reproductive Health and Rights and Positive Peer education for Adolescents and Youth

EIMG6721Huvadhoo Aid conducted a Workshop on Promoting Reproductive Health and Rights and Positive Peer Education for Adolescents and Youth. The programme was conducted under “Strengthening the Public Response to Combatting Drug Abuse in the South Huvadhoo Atoll project” and “ Promoting Reproductive Health and Rights” The projects were funded by UNODC and UNFPA. The programme was held at Heducare Preschool on 23 December 2012,  and youth and adolescents participated in the programme. The programme focused on Human Rights, Reproductive Health and Rights, gender, adolescent development and sexuality, family planning, domestic violence, HIV/AIDS, drug abuse and other life skills. Contents of presentations were designed in accordance with the age groups of the participants Continue reading →

Marie’s experience volunteering in the Heducare Pre-School

During my time within Hoadedhdhoo I was given the opportunity to work within the pre-school as part of their English Language Enrichment programme. As part of this programme I spent time within all classes in the school including baby nursery, Nursery A & B, LKG and UKG working on their English speaking. The sessions were devised around the class themes of that week and included subjects such as shapes, personal hygiene, animals that live in the sea, air and on land, flowers, trees plus a number of other areas. Working with the children has been a great and fulfilling experience, seeing the development in their English and their interactions with me throughout my time in the school made it a worthwhile time.

814_458151724247558_1131929465_n

Initially, the children were very new to interacting with someone that didn’t speak their language so were very quiet and shy, however as the weeks developed so did there confidence and soon the children were shouting my name as I walked around the island and interacting more openly with me in lessons. Continue reading →

Testimonial from Mr. Bechir Talbi

TashirOn May 2009, I responded to an advert issued by “Hoadedhoo Association for Development” (now Huvadhoo Aid) with a view to fill a position that consisted of teaching English to adults and carrying out some administrative duties at the headquarters of the association in G. Dh Hoadedhoo.

Being granted the position, I arrived in Male’ on November 7th, 2009. I recall that it was a rainy day and the airport was flagged by Maldivian red and green flags. I was welcomed by Huvadhoo Aid and really we didn’t have any problem meeting through the crowd of tourists and travelers. After being introduced to many friends in Male’ and having some “roshi massoni” (a delicious Maldivian meal made of bread and tuna fish) I joined Huvadhoo Association for National Development (HAND) in G. Dh Thinadhoo. Continue reading →

South Huvadhoo Youth Camp 2012 – Keramiththa

shyc

 Huvadhoo Aid had conducted South Huvadhoo Youth Camp 2012 in Keramiththa,  an uninhabited islsnd in Gaaf Dhal Atoll. The camp was conducted in partnership with the NGO’s Huvadhoo Association for National Development, Nadella Island Development Society, Maldives Youth Action Network, South Huvadhoo Partnership, Huvadhoo Information Technology Centre, Uththara Boduberu Group and Hoadedhdhoo Island Development Society .The day was developed as a fun way to create a network amongst these organisations and their volunteers. The day was devised not only to build links amongst the volunteers but to provide a number workshops and sessions on Team Building, Leadership, Lifeskills and HIV/Aids. Continue reading →